ارگو طراح انواع دکوراسیون های اداری و تجاری

فضای خانه را بزرگتر جلوه دھيد

بازدید: 228 بازدید

سوالی که از ما به عنوان طراحان و دست اندرکاران طراحی داخلی بسیار پرسیده می شود این است که چگونه می توانیدفضای خانه را بزرگتر جلوه دھيد

ھنگامی كه فضایی از وسعت كمی برخوردار بوده و صرفنظر از كارایی، به لحاظ ظاھری نيز كوچك و دلگير به نظر می رسد، به كارگيری راھكاری بسيار ساده و كاربردی دكوراسيونی آن قدر می تواند تاثيرگذار و مفيد فایده باشد،
گویی كه دیوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی بزرگتر شده است. پيشنھادات ارائه شده در ذیل از آن جمله اند:
رنگ :
انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذكور از جمله مھمترین اقدامات برای وسيع تر كردن آن به لحاظ ظاھری است. این موضوع تنھا به انتخاب رنگی برای دیوارھا و سقف محدود نمی شود بلكه كفپوش انتخابی و ھمچنين رنگ لوازم دكوراسيونی و كاربردی موجود و یا مورد نظر برای فضا نيز از اھميت بسزایی برخوردارند زیرا در یك محيط، درست است كه دیوارھا بيشترین و بزرگترین سطوح را تشكيل می دھند ولی بخش زیادی از آنھا با قرارگيری لوازم در مقابلشان و ھمچنين نصب دیواركوب ھا و تابلو ھا پوشيده شده و در واقع این وظيفه به عناصر دكوراسيونی یادشده منتقل می شود.
بنابراین برای پوشش دیوارھا و سقف فضایی كوچك از یك رنگ روشن و یا حداقل از تناليته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گيرید. به كارگيری رنگ ھای تيره و به خصوص گرم، دیوارھا را نزدیك تر به نظر می رساند. این موضوع در مورد پوشش كف نيز به ھمان ميزان حائز اھميت است. ھرچه كفپوش انتخابی شما تيره تر باشد، وسعت كف محيط كوچك تر به نظر می آید برعكس كفپوش ھای روشن و به خصوص صيقلی مانند سنگ و سراميك كه بازتابی از نور را نيز به ھمراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن كف محيط می شوند.


. الگو (pattern) :

علاوه بر رنگ، طرح نيز در این جریان، نقش مھمی را عھده دار است. این موضوع، از پوشش دیوارھا و كف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده در لوازم دكوراسيونی مانند پرده، رومبلی، روتختی و غيره ھمگی را شامل می شود. به طوركلی ھرچه كاربرد طرح كمتر باشد، فضا از وسعت بيشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.


نور :
فضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراین انجام ھر اقدامی كه نور موجود در محيط را افزایش دھد در افزایش ظاھری وسعت نيز كارساز خواھد بود. یكی از دلایل پيشنھاد به كاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نيز موضوع انعكاس نور بيشتر این قبيل رنگ ھا است. لذا اگر در فضای مورد نظر پنجره ای دارید كه با پرده نسبتاً ضخيمی پوشيده شده است، پرده ای نازكتر را جایگزین كرده تا از حداكثر ميزان نور طبيعی بھره گيرید. در نورپردازی یك فضا با نور طبيعی و در نتيجه دستيابی به ھدف مورد نظر یعنی بزرگتر جلوه كردن فضا، به جز دریافت حداكثر ميزان ممكن از نور
خورشيد راه مھم دیگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غيرطبيعی، دست باز است.
شما می توانيد با انتخابی صحيح از لوازم نورپرداز، فضایی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشيد. به عنوان مثال در یك فضا ھرچه دیوارھا روشن تر باشند، فاصله شان از یكدیگر بيشتر نشان داده شده و فضا بزرگتر جلوه می كند. این كار نيز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امكان پذیر است.
این روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف فضاھای عمومی مانند اتاق نشيمن و پذیرایی حاشيه ای از سقف كاذب طراحی می كنند كه داخل آن چراغ ھای ھالوژن تعبيه شده است. بنابراین كافی است این چراغ ھا را به سمت دیوار ھدایت كنيد. البته این كار توسط ھالوژن ھای ریلی نيز عملی است. در مبحث افزایش نور محيط چه حاصل از یك منبع طبيعی و چه منبع مصنوعی، آینه نقش بسزایی دارد. برای این منظور آینه ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دیوار نصب كرده و از بازتاب نور توسط آن، برای نورانی تر كردن فضا استفاده كنيد.
ابعاد
ھرچه در محيط از لوازم دكوراسيونی و كاربردی بزرگ و عظيم الجثه تری استفاده كنيد بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه فضای خالی كمتری وجود داشته باشد، محيط كوچك تر به نظر می رسد.

فضای خانه را بزرگتر جلوه دھيد
فضای خانه را بزرگتر جلوه دھيد

خطوط افقی
ایجاد خطوط افقی بر روی یك و یا چند دیوار فضای كوچك مورد نظر آن ھم از طریق كاربرد عناصر دكوراسيونی، یكی از راه ھای افزایش وسعت آن دیوار و در نتيجه فضا خواھد شد. برای این منظور روش ھای بسياری وجود دارد:
۱- با چسباندن كاغذدیواری نواری بر روی یك و یا دو دیوار مھم از یك فضا و یا ایجاد نواری چاپی با استفاده از تكنيك استنسيل یا مھر دیوارھای اصلی یك فضا را بزرگتر جلوه دھيد. البته توجه داشته باشيد كاربرد این كاغذھا بر روی كليه دیوارھای فضا، محيطی بسته و محدود را سبب شده و فضا را از آنچه ھست كمتر نشان می دھد.


۲- نصب ھر گونه دیواركوب در قالب تابلو، آینه، طبقه، زوار و غيره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب با طول دیوار، روش دیگری برای ایجاد خطوط افقی مورد نظر است. به طور كلی در كليه راھكارھای فوق، ھدف ھدایت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دیوار است. به این ترتيب به جای آنكه چشم طول یك دیوار را با سرعت گذر كند، وقفه ای حتی چند ثانيه ای داشته و ھمين مدت زمان كم، عاملی برای طویل تر نمایاندن طول دیوار در ذھن می شود .

دسته‌بندی دسته‌بندی نشده
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت